HÂSILAT ESASLI VERGİLENDİRME

A- KANUN’UN AMACI

İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler ile serbest meslek erbabı ile Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, satışları nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi dâhil toplam hâsılatlarına, sabit bir oran uygulayacakları “hâsılat esaslı vergilendirme” usulü getirilmek suretiyle, bu mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır.

B- HÂSILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜNDEN YARARLANACAK OLANLAR İLE USULÜN UYGULAMASI

7104 ve 7144 sayılı Kanunlarla, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun mülga 38. maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

Hâsılat esaslı vergilendirme

MADDE 38- Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanun’un 28. maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, Cumhurbaşkanı’nca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler.

Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.

Hâsılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.

Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hâsılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Buna göre bu usulden;

• Ticari kazancı işletme hesabına göre tespit edilenler ile

• Mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği sektör ve meslek grubuna dâhil olanlar (talep etmeleri halinde),

• Cumhurbaşkanı’nca Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirlenerek yıllık iş hacimlerine göre hâsılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına alınacaklar,

yararlanabileceklerdir.